info
algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om het voor u en anderen, zoveel mogelijk naar de zin te maken zodat eenieder op een prettige manier kan deelnemen aan de lessen die door Kickboks Academy Tilburg worden verzorgd.

1. Algemeen:

– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Kickboks Academy Tilburg en de sporter en alle werkzaamheden van Kickboks Academy Tilburg die daarmee onlosmakelijk zijn verbonden.

– Onder sporter wordt verstaan: de deelnemer aan de faciliteiten, lessen of de trainingen van Kickboks Academy Tilburg.

– Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van Kickboks Academy Tilburg. De algemene voorwaarden staan vermeld op de website www.kbatilburg.nl. Tevens zijn de algemene voorwaarden opgenomen op het inschrijfformulier.

– Bij inschrijving voor lessen en de trainingen verklaart de sporter akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en geeft sporter aan kennis te hebben genomen van de inhoud en gevolgen van de algemene voorwaarden. De rechten uit hoofde van inschrijving voor lessen en de trainingen zijn strikt persoonlijk.

– Aanmelding als lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig en ondertekend in te vullen. Men is lid van Kickboks Academy Tilburg vanaf het inleveren van het volledig en ingevulde inschrijfformulier tot aan het schriftelijk opzeggen van het lidmaatschap.

– Kickboks Academy Tilburg behoudt zich het recht voor sporters te weigeren indien sporters zich niet houden aan de algemene voorwaarden, de algemene fatsoensnormen die gelden binnen Kickboks Academy Tilburg of misbruik maken van de faciliteiten van Kickboks Academy Tilburg.

– U dient een ieder met respect te behandelen. Het niet respectvol behandelen van anderen, discriminatie of racisme kan onmiddellijke royering tot gevolg hebben.

– De persoonlijke gegevens van sporters zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Kickboks Academy Tilburg gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

– Er wordt in de sportschool alleen Nederlands gesproken, tenzij men de Nederlandse taal niet beheerst. Het is niet toegestaan om onderling Marokkaans, Turks, Surinaams of anders te praten.

– De technieken die je worden aangeleerd gebruik je enkel in de ring binnen de sportschool onder toezicht van de trainer.

2. Eigen risico en aansprakelijkheid van de sporter:

– Bezoek aan de ruimtes van Kickboks Academy Tilburg alsmede het gebruik van faciliteiten zoals lockers is geheel op eigen risico.

– De sporter neemt op eigen risico deel aan de lessen en de trainingen.

– Kickboks Academy Tilburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter of bezoeker, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, in en om de sportschool, tijdens of na lessen, trainingen, of tijdens of na wedstrijden en het gebruik van de fitnessfaciliteiten mocht overkomen.

– Het gebruik van de aangeboden lockers is op eigen risico. Kickboks Academy Tilburg haar medewerkers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal of verdwijning van goederen uit een locker.

3. Ziekte, zwangerschap en vakantie:

– Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk op non-actief worden gezet. Bij gebleken medische ongeschiktheid om te sporten, welke ongeschiktheid moet blijken uit een medische verklaring van een hiertoe bevoegde arts, kan het lidmaatschap stopgezet worden met de duur van de ongeschiktheid.

– Abonnementen kunnen niet worden stopgezet voor vakanties.

 

4. Deelname en uitsluiting van de sporter:

– Sporters en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in de ruimtes van Kickboks Academy Tilburg te houden aan de algemene voorwaarden en algemene regels van fatsoen. Tevens dienen zij de aanwijzingen die worden gegeven door medewerkers van Kickboks Academy Tilburg op te volgen. Als men zich hier niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

Elk handelen of nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van Kickboks Academy Tilburg in strijd met een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of algemene regels van fatsoen die de naam en/of de gang van zaken van Kickboks Academy Tilburg en/of van zijn sporters kan benadelen, geeft Kickboks Academy Tilburg het recht met onmiddellijke ingang de deelnameovereenkomst als ontbonden te beschouwen en de betrokkene(n) de toegang tot de ruimtes van Kickboks Academy Tilburg te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van het lesgeld.

– Zorg ervoor dat je minimaal 10 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig bent.

– Leden zijn verplicht gezondheidsproblemen aan te geven bij de trainer, zodat hier rekening mee wordt gehouden. Deze informatie zal tussen sporter en de trainer blijven.

– Je bent zelfverantwoordelijk voor je eigen spullen zoals: beschermers, bokshandschoenen, bandage, bitje en tok. Deze zijn ook verplicht tijdens de lessen.

– Ieder die komt trainen dient zorg te dragen voor goede lichamelijke hygiëne zoals schone en korte nagels, frisse lichaamsgeur, schone sportkleding etc. Leden kunnen tijdens de training niet zomaar weglopen om te gaan drinken of om naar het toilet te gaan of voor andere dingen. Er dient eerst toestemming te worden gevraagd aan de trainer.

– U dient zich te houden aan de huisregels van het pand.

– Het is verboden met schoenen de zaal te betreden.

– Shirts aanhouden (dus geen ontbloot bovenlijf). Het omkleden gebeurt alleen in de kleedkamer.

– Roken en alcohol nuttigen is niet toegestaan. Het nuttigen van etenswaren is in geen enkele sportruimte toegestaan. Aan de bar/ receptie kan gegeten worden.

5. Lidmaatschap/ betaling en opzegging:

– Partijen gaan de overeenkomst tot lidmaatschap aan die is vastgesteld op het inschrijfformulier.

– Het lidmaatschap wordt automatisch voortgezet voor dezelfde duur waarbij opzegging mogelijk is met inachtneming van 1 maand. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is niet mogelijk.

– Opzeggen kan alleen nadat de contractsduur is verstreken van het abonnement, hierbij geldt een maand opzegtermijn. Neem hiervoor contact op via email: info@kbatilburg.nl.

– Betaling van het verschuldigde lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan per 4 weken. Bij nalatigheid betreffende betalingen kan de toegang tot de lessen worden geweigerd.

6. Overige bepalingen

– Klachten dienen mondeling gemeld te worden aan de medewerker van Kickboks Academy Tilburg of via het volgende emailadres info@kbatilburg.nl. Kickboks Academy Tilburg zorgt ervoor dat de klacht zo spoedig mogelijk behandeld wordt.

– Met het betreden van Kickboks Academy Tilburg geeft u aan zich te houden aan de bij ons geldende huisregels. Bij overtreding van de regels kunnen wij u de toegang ontzeggen tot onze accommodatie. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.

– De voorwaarden kunnen tussentijds door Kickboks Academy Tilburg worden gewijzigd. Fouten in deze voorwaarden zijn voorbehouden.

– Geschillen tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht en worden met de toepasselijke competentieregels voor de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag gebracht.